7 december 2021 Visas gratis för medlemmar och vänner efter årsmötet

KALLELSE

BIO KONTRAST ÅRSMÖTET 2021

Bio Kontrast ska starta upp igen. Därför kallas du som ad hoc medlem till biografen i Vingåker

tisdagen den 7 december Kl 19.

(Ad hoc medlem är den som registrerats hos Bio Kontrast någon gång under tiden HT 2018 och VT 2020.)

Efter de sedvanliga årsmöteshandlingar visas filmen Nomadland (108 minuter).

Även icke-medlemmar är välkomna

att se filmen. Gratis inträde.


DAGORDNINGEN

ÅRSMÖTET PÅ VINGÅKERS BIOGRAF

TISDAGEN DEN 7 DECEMBER 2021

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Val av justeringsmän
  3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
  4. Medlemsregistret fastställs
  5. Interimsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt revisorns utlåtande
  6. Fråga om ansvarsfrihet för interimsstyrelsen
  7. Fastställande av medlemsavgifter
  8. Val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar
  9. Val av revisor, revisorssuppleant och valberedning
  10. Övriga frågor